چای ارل گری کیسه ای

چای سیاه ارل گری

چای سیاه معطر تمشک آبی

چای ماسالا

مخلوط چای سیاه و آلبالو

مخلوط چای سیاه و بادرنجبویه

مخلوط چای سیاه و بهارنارنج مثلثی

مخلوط چای سیاه و پرتقال

مخلوط چای سیاه و توت فرنگی

مخلوط چای سیاه و دارچین

مخلوط چای سیاه و زعفران

مخلوط چای سیاه و زنجبیل